Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
KUPON RABATOWY
Ochrona Danych Osobowych

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań Eko-Plus Nowoczesne Systemy Grzewcze Kamil Sadowski, w związku z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Jedną z kluczowych zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, za pomocą którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych osobowych jest Eko-Plus Nowoczesne Systemy Grzewcze Kamil Sadowski z siedzibą w Olsztynie, ulica Lubelska 30 , 10-407 Olsztyn, tel 89 532 03 24, biuro@kociolgrzejnik.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

• Kiedy tworzysz konto na sklepie kociolgrzejnik, przesyłasz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko;

• Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony (Moje konto), numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, adres dostawy, alternatywny adres dostawy;

• Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

Nie gromadzimy, ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1.Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej sprzedaży.

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

                          1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy kociolgrzejnik

• Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Eko-Plus.

• Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;

• Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług oferowanych przez nasz sklep.

W ramach realizacji umowy z Kupującym/Klientem Sklep za pośrednictwe platformy Ceneo, jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego/Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji.

Kupujący/Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych. Administrator korzysta z biura rachunkowego w celach podatkowych i rachunkowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w kociolgrzejnik

W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcy usług kurierskich;

• dostawcy usług płatniczych/bankowych;

• dostawcy usług marketingowych/Ceneo

• dostawcy usług informatycznych;/Shoper

  obsługa rachunkowa i podatkowa / biuro rachunkowe

 

Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe

Jeżeli mamy obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić niektóre dane osobowe władzom publicznym. Zapewniamy, że dostęp zewnętrznych podmiotów prawa prywatnego do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów. Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w Polsce.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

Jakie są Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych

Twoje prawa:

Dostęp: Możesz wystąpić do nas:

• o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,

• o dostarczenie kopii tych danych,

• o przekazanie Tobie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, takich jak dane osobowe, które posiadamy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, czy przekazujemy je za granicę i jak je chronimy, jak długo przechowujemy, jakie przysługują Ci prawa do złożenia skargi, gdzie uzyskaliśmy Twoje dane, w zakresie, w jakim informacje te nie zostały jeszcze przekazane Tobie w drodze niniejszego zawiadomienia.  

Sprostowanie

Możesz poprosić nas o sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Możemy spróbować zweryfikować dokładność danych przed ich poprawą.

Usuwanie danych

Możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

• nie są już one konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub

• wycofasz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody), lub

• korzystasz z prawa sprzeciwu, lub

• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lub

• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne. Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:

• w celu wykonania zobowiązania prawnego, lub podatkowego

• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Istnieją określone inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych, chociaż są to najbardziej prawdopodobne okoliczności, w których możemy odrzucić prośbę.

Należy pamiętać, że przed skorzystaniem z tego prawa należy pobrać z konta kociolgrzejnik i zachować wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi w kociolgrzejnik, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na Ciebie czy na inną osobę lub podmiot. Jeśli nie zrobisz tego przed skorzystaniem z prawa do usunięcia, utracisz dostęp do dokumentów i kociolgrzejnik nie będzie w stanie ich ponownie przekazać, ponieważ proces usuwania danych i usuwanie konta wraz ze wszystkimi danymi i dokumentami z nim związanymi jest procesem nieodwracalnym.

Ograniczenie przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

• ich dokładność jest kwestionowana , abyśmy mogli ją zweryfikować, lub

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, lub

• nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub

• skorzystałeś z prawa do sprzeciwu i oczekujesz na sprawdzenie istotnych przyczyn. Możemy nadal korzystać z Twoich danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:

• posiadamy Twoją zgodę, lub

• w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw, lub

• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.  

Przenoszenia danych osobowych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy

• przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Toba umowy, oraz

• przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Sprzeciw

Możesz w dowolnym momencie, ze względów związanych z Twoją sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy

Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

Skargi  

Masz prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Stawki 2 , 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl

Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z Administratorem kociolgrzejnik , składając wniosek w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres: biuro@kociolgrzejnik.pl lub pocztą lub kurierem na adres: Eko-Plus Nowoczesne Systemy Grzewcze Kami Sadowski ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl